image banner
QUẬN DƯƠNG KINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỦ ĐỀ NĂM 2023: "GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG - CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ - KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH"
Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 115
  • Trong tuần: 756
  • Tất cả: 23096
Nhiệm vụ của Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Lượt xem: 33
Ngày 06/9/2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quyết định 120-QĐ/TW về tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có 03 nhiệm vụ chính cần thực hiện, bao gồm:

(1) Tham mưu, thực hiện:

-  Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tăng cường đồng thuận xã hội; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

- Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị.

- Thực hiện giám sát và phản biện xã hội.

- Tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng,
Nhà nước.

- Thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân.

(2) Chủ trì phối hợp:

-  Xây dựng các văn bản, nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đề xuất trình xây dựng luật, pháp lệnh.

- Chủ trì phối hợp và thống nhất hành động với các cơ quan của tổ chức thành viên tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước mang tính toàn dân, toàn diện, toàn quốc.

-  Phối hợp với cơ quan chức năng, cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

-  Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, công tác bảo tàng, giám sát và phản biện xã hội.

(3) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

-  Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Chương trình phối hợp thống nhất hành động trong hệ thống Cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

-  Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội theo quy định của Luật, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan.

-  Hướng dẫn, kiểm tra công tác huy động xã hội, tiếp nhận các khoản quyên góp, hỗ trợ, ủng hộ của các cá nhân và tổ chức.

-  Quản lý tài chính, tài sản, biên chế; thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.
image advertisement
image advertisement
image advertisement